Warto przekazać 1% podatku.

Bractwo Czarnej Wody jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnicy liniowej stawki podatku w wysokości 19% od dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą przekazać do 1% podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji.
W latach 2010-2017 całość uzyskanej kwoty (razem około 20000 zł) przeznaczono na działalność Klubu Imprez na Orientację „Azymut” Osie – czyli na zajęcia turystyczno – sportowe dla dzieci i młodzieży naszej gminy. Również w 2018 roku pozyskaną z 1% kwotę planujemy przeznaczyć na ten cel.
Podsumowanie 17-letniej działalności Bractwa i 11 lat Azymutu można znaleźć na naszej stronie – www.bractwoczarnejwody.org.pl.