Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu.

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla 12 osób niesamodzielnych, w tym starszych i z niepełnosprawnościami, obejmujące utworzenie na terenie Gminy Osie, Klubu Seniora od 01.03.2018- 30.09.2019.

Realizacja projektu prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej.

Gmina Osie otrzymała dofinansowanie projektu pn. “Integracja społeczna- przyszłością w Gminie Osie”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach

  • Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo,
  • Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,
  • Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej na: http://www.osie.naszops.pl/projekty-rpo-w-k-p-2014-2020

|||::
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu