Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuję, że w dniu 6 marca 2018 r. o godz. 15:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Osie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wójta Gminy

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023,

b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok,

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,

d) udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Przychodni w Osiu,

e) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019,

f) podziału gminy Osie na okręgi wyborcze,

g) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2018 roku

h) określenia zasad udzielenia dotacji celowej w latach 218-2020 z budżetu gminy Osie, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztu zakupu, montażu i uruchomienia proekologicznych źródeł ciepła,

i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie,

j) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie,

k) pozbawienia statusu pomnika przyrody.

7. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2017 r.

8. Wolne wnioski i dyskusja

9. Zakończenie obrad sesji