VIII Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023,

b) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2019 rok,

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

d) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2020 rok,

e) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020,

f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku,

g) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

7.  Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019

8.  Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika

i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

9. Wolne wnioski i dyskusja

10. Zakończenie obrad sesji.

|||::
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu