GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU

W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2

„ WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ”

OBJĘTEGO PROW NA LATA 2014–2020 REALIZUJE OPERACJĘ POD TYTUŁEM:

PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR POPRZEZ WYDANIE PRZEWODNIKA, PUBLIKACJI, ZESTAWU POCZTÓWEK, GRY TERENOWEJ I FILMU PROMOCYJNEGO”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”., Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.