Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – bibliotekarza

Miejsce pracy – Gminny Ośrodek Kultury w Osiu

Czasu pracy – cały etat

Planowane zatrudnienie od: 01.08.2023 roku

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe w zakresie związanym z zadaniami biblioteki lub inne wyższe z doświadczeniem pracy bibliotekarza,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 5. dobra znajomość zasad udostępniania zbiorów,
 6. bardzo dobra znajomość standardów bibliograficznych,
 7. doświadczenie w pracy z jednym, z istniejących zintegrowanych systemów bibliotecznych (preferowany MAK+),
 8. dobra znajomość posługiwania się katalogami i inwentarzami,
 9. dobra znajomość księgozbioru,
 10. dobra znajomość źródeł informacji,
 11. dobra znajomość zasad gromadzenia i opracowywania zbiorów,
 12. dobra znajomość ustawy o bibliotekach i ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 13. dobra znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 14. biegła umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych,
 15. minimum 3-letni udokumentowany staż pracy.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziana znajomość języka obcego,
 2. samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy,
 3. łatwość nawiązywania kontaktu,
 4. skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki,
 5. kreatywność, silna motywacja do pracy,umiejętność pracy w zespole,
 6. wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 7. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 8. zainteresowanie literaturą, kulturą i sztuką,
 9. znajomość rynku wydawniczego.
 10. mile widziane prawo jazdy kat. B.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Czynności bezpośrednie:

1. W zakresie udostępniania zbiorów

– organizowanie i obsługa czytelników

– wypożyczenia:

 • na zewnątrz
 • na miejscu w czytelni
 • międzybiblioteczne

– rejestracja czytelników,

– wypożyczanie oraz udostępnianie zbiorów,

– prowadzenie prawidłowej ewidencji czytelników, wypożyczeń oraz upomnień,

– egzekwowanie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– pobieranie kar za przetrzymywanie książek oraz wpisywanie pobranych kar do kwitariusza,

– wysyłanie upomnień do czytelników przetrzymujących książki (co dwa miesiące),

– upowszechnianie czytelnictwa,

– organizowanie spotkań z pisarzami, ciekawymi ludźmi,

– propagowanie działalności Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy bibliotece,

– rejestracja i dokumentowanie DKK

2. W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów:

– kształtowanie zakresu tematycznego zbioru,

– składanie zamówień oraz dokonywanie zakupów nowości wydawniczych,

– stała analiza dezyderatów czytelniczych,

– oprawa nowych woluminów, opatrywanie ich sygnaturą miejsca oraz włączanie na półkę czytelniczą,

– prowadzenie katalogów oraz kartotek czytelniczych,

– kontrola, naprawa i selekcja zbiorów,

– prenumerata czasopism, prowadzenie ich ewidencji,

– sprzedaż wydawnictw własnych i obcych,

– udział w inwentaryzacjach zbiorów.

3. W zakresie promocji, marketingu i organizacji imprez:

– prowadzenie serwisów dla mediów dotyczących prac, dokonań i oferty biblioteki,

– redagowanie bibliotecznej witryny internetowej oraz moderowanie informacji udostępnianych za jej pośrednictwem,

– prowadzenie profili biblioteki w mediach społecznościowych,

– redagowanie merytoryczne i opracowywanie techniczne materiałów reklamujących i promujących instytucję, jej zbiory,repertuar usług oraz bieżącą ofertę kulturalną,

– organizowanie i dokumentowanie imprez kulturalnych, koncertów, wystaw, prezentacji i prelekcji oraz eventów we współpracy z instruktorami,

– monitorowanie otoczenia bliższego i dalszego instytucji,

– kształtowanie elementów komunikacji wizualnej w Bibliotece.

4. Oferujemy:

– ciekawą pracę,

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

– zatrudnienie w wymiarze czasu pracy – pełny etat (40 godzin tygodniowo, praca wg ustalonego harmonogramu pracy,w zależności od potrzeb w soboty, niedziele oraz święta),

– możliwość rozwoju zawodowego.

5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

2. kopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność z orginałem,

3. życiorys (cv),

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, potwierdzone za zgodność z orginałem,

5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach potwierdzonych za zgodność z orginałem,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,

7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu kandydata na adres:

Gminny Ośrodku Kultury w Osiu, ul. Rynek 2, 86-150 Osie,

lub pocztą na wyżej wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2023r., z następującą adnotacją „Nabór na stanowisko bibliotekarz”(decyduje data wpływu do GOK).

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

7. Uwagi końcowe

W wyniku analizy otrzymanych dokumentów, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Kontaktować będziemy się telefonicznie z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, którzy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.gokosie.pl

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

(-) Andrzej Kowalski

1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1, ze zm.), dalej: RODO.

Ogłoszenie_o_naborze_na_wolne_stanowisko_bibliotekarz wzór_kwestionariusza_osobowego_dla_osoby_ubiegającej_się_o_zatrudnienie_(1)

wzór_oświadczenia

 wzór_oświadczenia_1